Hail storm in the Nizhny Novgorod region

e5653ad5ecffb3547931ed29825a6e3f

The effects of hail storm in Ekaterinovka. Nizhny Novgorod oblast.

You may also like...