A tornado struck the village of Ilyinka in the Rostov region

The tornado struck yesterday at the village of Ilinka in the Rostov region.