Hail storm in the Nizhny Novgorod region

The effects of hail storm in Ekaterinovka. Nizhny Novgorod oblast.